Всичко за ЕВРО 2024

Общи условия на Futbolbro.com

Настоящите общи условия регулират отношенията между Futbolbro, като администратор на платформата, и всеки потребител, достъпващ и/или използващ уебсайта https://futbolbro.com/, по-долу за краткост “уебсайта”.

Тези общи условия пораждат действие за всеки потребител, който се е съгласил с тях чрез активно действие, изразяващо се в поставяне на отметка за съгласие, или чрез достъпване и използване чрез визуализиране на използваното от Вас устройство на информационни, статистически, развлекателни, образователни или учебни ресурси на уебсайта. 

С използването на уебсайта Вие се съгласявате с настоящите общи условия, което включва следните декларации: 

 • Потребителят е запознат с общите условия за използване на уебсайта;

 • Потребителят приема общите условия за използване на уебсайта;

 • Потребителят приема правилата за достъпване на свободни услуги и на услуги, достъпни чрез регистрация;

 • Потребителят е запознат и приема правата и задълженията си като потребител на уебсайта;

 • Потребителят приема, че с всяко достъпване, на която и да е от функционалностите на сайта - меню, категория или подкатегория, секция или подсекция се съгласява и приема, че тези общи условия го обвързват, както и че всеки публикуван на сайта информационен материал е изключително право на администратора на сайта.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  • ДЕФИНИЦИИ

 1. УЕБСАЙТ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по стандартизирани протоколи и съдържащо файлове, текст, звук, графично изображение, картини, снимки и други ресурси. 

 1. АДМИНИСТРАТОР НА УЕБСАЙТА е организацията, поддържаща и обезпечаваща функционирането на уебсайта. 

 1. ПОТРЕБИТЕЛ е физическо лице, което визуализира на използваното от него устройство каквато и да е информация, поместена на сайта, от момента на визуализацията до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.

 1. IP-адрес  е уникален идентификационен номер, позволяващ локализиране в интернет на компютър, интернет страница или ресурс.

 1. ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА е връзка, обозначена в определена Интернет страницата, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

  • ЕСТЕСТВО НА УСЛУГАТА

 1. е уеб базирана платформа, която предоставя информация за спортни събития, спортни резултати в реално време, крайни резултати, мачове, състави, реализатори, спортна TV програма,  актуални спортни новини, спортна статистика, прогнозни резултати и анализи и всякакво друго спортно и развлекателно съдържание. 

 2. Всички спортни резултати, спортна статистика и актуална информация, разгласявани в уебсайта се основават на информация, предоставяна от независими източници.

 3. Администраторът не дава гаранции за актуалността и достоверността на публикуваните спортни резултатите в реално време, състави, мачове и реализатори, поради възможността за бърза промяна на обстоятелствата и фактите, които не зависят от администратора на платформата. Администраторът апелира и насърчава всеки потребител да проверява публикувана информация и статистика във втори независим и, по възможност, официален източник.

  • ПРИНЦИПИ

 1. При осъществяване на своята дейност, администраторът на платформата се ръководи от следните принципи: 

14.1. Гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение.

14.2. Гарантиране на правото на информация.

14.3. Запазване на тайната на източника на информация.

14.4. Запазване на чистотата на българския език.

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите общи условия се прилагат за всеки потребител от момента, в който на използваното от него устройство се визуализира каквато и да е информация, поместена на уебсайта до момента на окончателно преустановяване на достъпа. 

 1. Потребител, който не е съгласен да бъде обвързан с настоящите общи условия, няма право да използва уебсайта. 

  • ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Правата на интелектуална собственост на обектите на авторско право, в това число, но не само материалите, поместени в сайта, са собственост на администратора на платформата. 

 2. Всяко неправомерно използване, копиране, препубликуване или препращане на материали, публикувани в уебсайта, без споменаване на източника на информация - Futbolbro, както и посочване на интернет препратка към оригиналния текст, част от Futbolbro, ще се счита за нарушение на авторските права и ще бъдат предприети незабавни действия по реализиране на гражданска и/или наказателна отговорност срещу нарушителите.

РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

  • ФУНКЦИОНАЛНОСТИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Всеки Потребител има право да използва сайта и поместената в него информацията, само по начин, който не накърнява правата на администратора на платформата, а именно: 

19.1. Да възприема визуално или звуково, поместената в сайта информация; 

19.2. Да препредава текстова информация в резюме като посочва, че източник на информация е Futbolbro и поставя електронна препратка /хиперлинк/ към пълната информация. 

19.3. Да прави или запазва копие на информация в електронен или друг вид за собствено лично ползване, за нетърговска цел и в рамките на разумното.

19.4. Да изразява лично мнение за поместените статии, анализи и прогнози, като не използва език на омраза, обидни или квалифициращи фрази и изрази и спазва добрия тон.

  • РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Регистрацията в уебсайта е безплатна и е условие за достъпване до определени функционалности, които носят на потребителя допълнително съдържание. 

 2. Регистрацията се извършва чрез попълване на формата за регистрация като потребителят предоставя email, създава сигурна парола и се съгласява с настоящите общи условия. 

 3. Администраторът на платформата потвърждава извършена регистрация като изпраща email за потвърждение и от този момент се създава потребителски акаунт. 

 4. Потребителят, собственик на акаунт, няма право да разгласява пред трети лица своите данни за вход в платформата.

 5. Потребителят, собственик на акунт, се съгласява да получава съобщения, свързани с използването, поддържането, функционирането на акаунта, маркетингови и информационни съобщения .

  • ФУНКЦИОНАЛНОСТИ С РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Всеки Потребител, извършил регистрация има право да използва всички функционалности, достъпни без регистрация, както и функционалностите, достъпни с регистрация, а именно: 

25.1. Гласуване в анкети. 

25.2. Достъп до ексклузивно съдържание, chatroom и други дискусионни групи с ограничен достъп.

25.3. Възможност за писане на коментари под статии. 

25.4. Изпращане до редакцията на прогнози за предстоящи спортни събития. 

25.5. Участие в игри с или без възможност за спечелване на награда.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

  • ПРАВА НА АДМИНИСТРАТОРА

 1. Администраторът има право свободно да определя редакционната си политика, да избира темите и събитията, обект на публикации. 

 2. Администраторът има право да публикува материали, чиито предмет е обект на спортен анализ, формиран от експертизата, опита и субективната преценка на автора. Администраторът не гарантира точност на прогнозираните спортни събития и/или резултат. 

 3. Администраторът има право на всяка страница в уебсайта да поставя банери, рекламни препратки и други рекламни форми към продукти или услуги на Futbolbro, както и към външни, неконтролирани от Администратора сайтове.

 4. Администраторът има право по всяко време, по своя преценка и без отправяне на предупреждение, временно да преустанови или да прекрати достъпа на Потребителя до услугите, в случай на предполагаемо или установено нарушение на настоящите Общи условия, добрите нрави и установените морални ценности.

 5. Администраторът има право да изпраща търговски съобщения, с цел да предложи информация относно продукт или услуга с цел популяризиране, да изпраща въпроси, да провежда анкети или да реализира други маркетингови дейности с цел реализиране на печалба, без накърняване на правата и интересите на Потребителите. 

  • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

 1. Администраторът се задължава да полага необходимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за безпроблемно достъпване и използване на услугите.

 2. Администраторът е длъжен да съдейства на Потребителя при възникване на невъзможност за достъпване на потребителски акаунт, напр. забравена парола. 

 3. Администраторът е длъжен да спазва установената Политика за поверителност и да обработва личните данни на Потребителя съобразно установения стандарт за сигурност. 

 4. По искане на компетентен държавен орган в случаите и по реда, установени със закон, Администраторът е длъжен да предостави данни, свързани с Потребител на уебсайта, включително лични данни. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

  • ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят има право на достъп до достоверна, вярна, точна и неманипулирана информация.

 2. Потребителят има право да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта.

 3. Потребителят има право да възприема и използва съдържанието на сайта в неговата цялост или в особени негови части. 

 4. Потребителят има право да създаде свой акаунт. 

 5. Потребителят има право да определя настройките на акаунта си, доколкото уебсайта позволява това.

 6. Регистрираният потребител има право по всяко време да прекрати своята регистрация като изпрати имейл на адрес: futbolbrobg@gmail.com или чрез установената функционалност в сайта. 

  • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, етиката, правилата на морала и добрите нрави.. 

 2. Потребителят се задължава да използва уебсайта според установеното му предназначение и единствено за лични некомерсиални цели.

 3. Потребителят се задължава да уведоми незабавно Futbolbro в случай на открито нарушение при използването на услугите, функционалност на сайта. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ ХАЗАРТА

 1. Уебсайтът не е приложение за игри или хазарт. Администраторът не предоставя игри или хазарт, следователно не участва в никакви хазартни транзакции. 

 2. Коефициентите за залагане, визуализирани коментирани в Уебсайта, са представени с информативна цел. Нито едно съобщение или информация, публикувана на уебсайта, не представлява препоръка за участие в игра или залагане, нито представлява правен, данъчен или друг подобен съвет във връзка с игри или хазарт.

  • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ  

 1. Администраторът изготвя и приема Правила за защита на лични данни Политика за поверителност и Политика за “бисквитките”, които са неразделна част от настоящите Общи условия. 

  • ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. При възникнал спор, Администраторът на уебсайта насърчава Потребителите да се обърнат към Платформата за онлайн решаване на спорове.

 2. За всичко неуредено в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 3. Страните се съгласяват, че при възникване на спор ще положат необходимата грижа да намерят задоволително споразумение. в случай, че не бъде постигнато такова, спорът ще бъде решен от компетентният съдебен орган. 

  • КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 1. Данни за кореспонденция с Администратора: 

50.1. Имейл: futbolbrobg@gmail.com

50.3. Телефонен номер: 0887685060

50.4. Имейл за реклама: futbolbrobg@gmail.com

 1. Контакти на контролния орган КЗП:

Национален телефон 0700 111 22
Адрес: София 1000, България, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5

Работно време: всеки делничен ден от 9:00 до 17:30

E-mail: info@kzp.bg
Website: http://www.kzp.bg/